Smideo HD 2014

Smideo HD 2014

Abelssoft – Shareware –
ra khỏi 3 phiếu
Smideo HD is the easiest program to turn your holiday photos or family photos and videos to an appealing slideshow-video. Smideo can also include Youtube videos or record parts of your screen. Afterwards you can add your own MP3 music or record speech from your PC to complete your video. And Smideo is completely free. If you buy our HD version, you can generate videos with unlimited length and up to the HD resolution of 1920x1080 pixels and even burn them to CD-ROM or DVD afterwards.

Tổng quan

Smideo HD là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Smideo HD là 2015, phát hành vào ngày 09/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/04/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 2015, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Smideo HD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Smideo HD đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Smideo HD!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Smideo HD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản